365 Monochrome Series - Erik Witsoe

Atramentous 59 365

Atramentous 59 365
Poznan, Poland
Auutmn
Dark, stormy days make for sitting inside all the more warm.

365Atramentousewitsoenikon59cityleafpuddledarkmonochromebnwblack and whiteartcityscapeurbanexplore